Zdravotní středisko Hippokrates Boskovice a.s.

k navigaci

Valná hromada 2019

 Řádná valná hromada společnosti HIPPOKRATES BOSKOVICE a.s., IČ: 282 67 311, se bude konat dne 27. 6. 2019 v 18:00 hodin v sídle společnosti na adrese Lidická 935/10, 680 01 Boskovice.

Program:
1. zahájení jednání valné hromady
2. volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátora)
3. volba členů představenstva společnosti
navrženi jsou: MUDr. Jaroslav Novosad – předseda představenstva
MUDr. Patrik Mosler – místopředseda představenstva
Pavla Langrová – člen představenstva
4. volba členů dozorčí rady
navrženi jsou: MUDr. Rudolf Mosler – předseda dozorčí rady
Mgr. Michaela Moslerová – člen dozorčí rady
Dagmar Štercová – člen dozorčí rady
5. seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady a vyjádření dozorčí rady k výsledku přezkumu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018
6. schválení účetní závěrky společnosti za rok 2018
7. rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2018
8. různé
9. závěr

Znění navržených usnesení:

a) Valná hromada společnosti zvolila nové členy představenstva společnosti.
MUDr. Jaroslav Novosad – předseda představenstva
MUDr. Patrik Mosler – místopředseda představenstva
Pavla Langrová – člen představenstva

b) Valná hromada společnosti zvolila nové členy dozorčí rady společnosti.
MUDr. Rudolf Mosler – předseda dozorčí rady
Mgr. Michaela Moslerová – člen dozorčí rady
Dagmar Štercová – člen dozorčí rady

c) Valná hromada společnosti vzala na vědomí zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady a zprávu o přezkumu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018.
d) Valná hromada schválila účetní závěrku společnosti za rok 2018.
Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti za rok 2018 bude převeden na účet nerozděleného zisku společnosti.Zdravotní středisko Hippokrates Boskovice a.s.