Zdravotní středisko Hippokrates Boskovice a.s.

k navigaci

HIPPOKRATES BOSKOVICE a.s.

Společnost HIPPOKRATES BOSKOVICE a.s. vyzývá akcionáře společnosti, aby v souladu s ust. § 3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, předložili listinné akcie na majitele, které se k 1. 1. 2014 v souladu s ust. § 2 odst. 1 téhož zákona změnily z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno. Akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinnosti podle § 3 odst. 1, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

 Zdravotní středisko Hippokrates Boskovice a.s.