Zdravotní středisko Hippokrates Boskovice a.s.

k navigaci

Valná hromada 2017

 

Řádná valná hromada společnosti HIPPOKRATES BOSKOVICE a.s., IČ: 282 67 311, se bude konat dne 28. 6. 2018 v 18:00 hodin v sídle společnosti na adrese Lidická 935/10, 680 01 Boskovice.

Program:
1. zahájení jednání valné hromady
2. volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátora)
3. seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady a vyjádření dozorčí rady k výsledku přezkumu řádné účetní závěrky
4. schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017
5. různé
6. závěr

Znění navržených usnesení:

a) Valná hromada společnosti vzala na vědomí zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady a zprávu o přezkumu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017.
b) Valná hromada schválila účetní závěrku společnosti za rok 2017.
Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti za rok 2017 bude převeden na účet nerozděleného zisku společnosti.


 Zdravotní středisko Hippokrates Boskovice a.s.